Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31366 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương

Huyện Hòa Thành

A- Nội ô Tòa Thánh Tây Ninh: 39 thánh sở, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành.

1- Tòa Thánh (Đền Thánh) Cao Đài Tây Ninh
2- Chánh môn Tòa Thánh
3- Cửa số 1 (Cửa Hòa Viện)
4- Bửu Tháp Đức Phạm Hộ Pháp, Đức Cao Thượng Phẩm, Đức Cao Thượng Sanh
5- Tượng Thái tử Sĩ Đạt Ta và Xa Nặc
6- Cửu Trùng Thiên
7- Đông khán đài
8- Đông Lang (Ban Nghi Lễ Tòa Thánh) 066.3842146)
9- Tòa Nội Chánh Cửu Trùng đài
10- Giáo Tông Đường
11- Nhà Khách Giáo Tông
12- Hộ Pháp Đường
13- Văn Phòng Hiệp Thiện Đài  066.3841056
14- Báo Ân Từ (Đền Thờ Phật Mẫu)
15- Nữ Đầu Sư Đường  066.3840151
16- Bá Huê Viên (hậu ý Vườn Ngạn Uyển)
17- Đầu Sư Đường (VP Hội Thánh) ) 066.3841193
18- Giảng Đường (Hạnh Đường)
19- Văn Phòng Hòa Viện
20- Cơ Quan Phước Thiện
21- Hội Thánh Ngoại Giáo (Hội Vạn Linh)
22- Hội Thánh Hàm Phong
23- Sở Giáo Nhi &Đồng Nhi
24- Sở Mỹ Thuật
25- Sở May Linh Đức
26- Sở May Phước Thiện
27-Sở Đắp Vẽ Nội ô
28- Sở Mộc 2
29- Sở Nhang Trầm Hương
30- Ban Ánh Sáng, Phóng Thanh, Máy đèn
31- Ban Đồng nhi Nam
32- Ban Hành Chánh Công Viện
33- Ban Nhạc Tòa Thánh 066.3844375
34- Ban Trật Tự Nội ô  066.3841674
35- Nguyệt San Thông Tin Đại Đạo
36- Trai Đường
37- Y Học Dân Tộc  066.3842902
38- Khách Đình
39- Nhà Thuyền Bát Nhã

B- Ngoại ô Tòa Thánh Tây Ninh: 32 thánh sở

1- Ban Kỳ Lão Phạm Môn (VP): Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành
2- Báo Quốc Từ: TTr Hoà Thành, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
3- Cực Lạc Cảnh : Ấp Hiệp Long, X Hiệp Tân, H Hoà Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3
4- Hiệp Ân (Điện Thờ Phật Mẫu) (cũ Phận đạo Đệ Nhứt): Ấp Hiệp Ân, X Hiệp Tân, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh].
5- Hiệp Ân (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Nhứt): Ấp Hiệp ân, X Hiệp Tân, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3812092
6- Hiệp Định (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Nhị): Ấp Hiệp Định, X Hiệp Tân, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3646.958
7- Hiệp Hòa (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Tam): Ấp Hiệp Hòa, X Hiệp Tân, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3646.837
8- Hiệp Long (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Tứ): Ấp Hiệp Long, X Hiệp Tân, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.346093
9- Phước Thiện (Điện Thờ Phật Mẫu) (cũ Phận đạo đệ Tứ): Ấp Hiệp Long, X Hiệp Tân, H Hòa Thành.
10- Long Hải (Thánh Thất) : Ấp Long Hải, X Trường Tây, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3847.135
11- Long Thành (Thánh Thất) : Ấp Long Yên, X Long Thành Nam, H Hòa Thành. (HTCĐ BCĐ)
12- Long Thành Bắc (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Long Thời, X Long Thành Bắc, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh] 066.3840681
13- Long Thành Nam (Thánh Thất) : Ấp Long Yên, X Long Thành Nam, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3849670
14- Long Thành Trung (Điện Thờ Phật Mẫu): X Long Thành Trung, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
15- Thị Trấn Hòa Thành (Thánh Thất) (cũ Long Hoa-Đệ Ngũ): TTr Hòa Thành, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3840488
18- Tỉnh Đạo Hội Thánh Cao Đài BCĐ (VP) tại T Tây Ninh: Ấp Long Yên, X Long thành Nam, H Hòa Thành. [HTCĐ BCĐ]  066.3841.679
19- Trường Ân (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Trường Ân, X Trường Đông H. Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
20- Trường Ân (Thánh Thất) : Ấp Trường Ân, X Trường Đông, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3845833
21- Trường Hòa (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3848314
22- Trường Hòa (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Bát): Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3848314
23- Trường Lưu (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
24- Trường Lưu (Thánh Thất) : Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
25- Trường Tây (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Trường Phước, X Trường Tây, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
26- Trường Tây (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Bát): Ấp Trường Phước, X Trường Tây, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3842276
27- Trí Giác Cung – Địa Linh Động: Ấp Trường Thiện, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
27- Phật Mẫu (Đền Thờ) Trường Quy Thiện: Ấp Trường Thiện, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
29- Hộ Pháp Tịnh Đường – Trường Quy Thiện: Ấp Trường Thiện, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
30- Dưỡng Lão Đường Quy Thiện – Trường Quy Thiện: Ấp Trường Thiện, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3840543-0907534145 (Út Phấn)
31- Trí huệ Cung – Thiên Hỷ Động: Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]
32- Báo Ân Đường – Thiên Hỷ Động: Ấp Trường Xuân, X Trường Hòa, H Hòa Thành. [HTCĐ Tây Ninh]

Huyện Bến Cầu

1- An Thạnh (Thánh Thất) : Ấp Chánh, X An Thạnh, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.376.2501
2- Long Chữ (Thánh Thất) : Ấp Long Hòa 1, X Long Chữ, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh]) 066.376.9045
3- Long Giang (Thánh Thất) : Ấp Bảo, X Long Giang, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.376.0216
4- Long Khánh (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Long Châu, X Long Khánh, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh]
5- Long Khánh (Thánh Thất) : Ấp Long Châu, X Long Khánh, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh]
6- Long Khánh (Thánh Thất) : Ấp Long Châu, X Long Khánh, H Bến Cầu. [HTCĐ BCĐ] ) 066.3572138-066.3640078
7- Long Thuận (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Long Phi, X Long Thuận, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3767008
8-Long Thuận (Thánh Thất) : Ấp Long Hòa, X Long Thuận, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3767008
9- Lợi Thuận (Thánh Thất) : Ấp Thuận Chánh, X. Lợi Thuận, H. Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.376.5235
10- Tiên Thuận (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Rừng Dầu, X Tiên Thuận, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.376.7008
11- Tiên Thuận (Thánh Thất) : Ấp Rừng Dầu, X Tiên Thuận, H Bến Cầu. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.376.7008

Huyện Châu Thành

1- An Cơ (Thánh Thất) : Ấp Sa Nghe, X An Cơ, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3782382 (Hảo Đước cũ hình dưới năm 2001, do phân chia lại ranh xã)
2- Đồng Khởi (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Cầy Xiêng, X Đồng Khởi, H Châu Thành. ) 066.3 -01238686954 (Thái Bình cũ năm 2001 do phân chia lại ranh xã)
3- Đồng Khởi (Thánh Thất) : Ấp Cầy Xiêng, X Đồng khởi, H Châu Thành. ) 066.3 -01238686954 (Thái Bình cũ năm 2001, do phân chia xã)
4- Hảo Đước (Thánh Thất) : Ấp Cầu Trường, X Hảo Đước, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3782167
5- Long Vĩnh (Thánh Thất) : Ấp Long Phú, X Long Vĩnh, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3781572 – 0984435915
6- Thái Bình (Thánh Thất) : Ấp Suối Muồn, X Thái Bình, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3789823
7- Thanh Điền (Điện Thờ Phật Mẫu) (Tên cũ: Phước Điền): Ấp Thanh Sơn, X Thanh Điền, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3785352
8- Thanh Điền (Thánh Thất) (Tên cũ: Phước Điền): Ấp Thanh Sơn, X Thanh Điền, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3785352
9- Thành Long (Thánh Thất) : Ấp Bắc, X Thành Long, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3783601(ảnh 2001)
10- Trí Bình (Thánh Thất) : Ấp Xóm Ruộng, X Trí Bình, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3878279 (ảnh 2001)
11- Tua Hai (Thánh Thất) : Ấp Tua Hai, X Đông Khởi, H Châu Thành. [HTCĐ Tây Ninh] ) 066.3716026

Huyện Dương Minh Châu

1- Bàu Năng (Điện Thờ Phật Mẫu) (cũ Phận đạo Đệ Lục): Ấp Ninh An, X Bàu Năng, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3612813 066.3787471
2- Bàu Năng (Thánh Thất) : Ấp Ninh Hiệp, X Bàu Năng, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3612813
3- Bến Củi (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp 4 (Bến Lầy), X Bến Củi, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3774601
4- Bến Củi (Thánh Thất) : Ấp 1, X Bến Củi, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3774601
5- Chà Là (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Ninh Hưng 1, X Chà Là, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3817463
6- Chà Là (Thánh Thất) : Ấp Ninh Hưng 1, X Chà Là, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3817463
7- Cầu Khởi (Thánh Thất) : Ấp Khởi Trung, X Cầu Khởi, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3773605
8- Lộc Ninh (Thánh Thất) : Ấp Lộc Hiệp, X Lộc Ninh, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3774090
9- Minh Cảnh Thánh Đức (Đàn): Ấp Ninh Thuận, X Bàu Năng, H Dương Minh Châu. [CĐ Chiếu Minh]  066.3826483
10- Phan (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Phước Long, X Phan, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]
11- Phan (Thánh Thất) (cũ Phận đạo đệ Thập Nhứt): Ấp Phước Long, X Phan, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh  066.3722033
12- Pháp Bửu (Đàn): Tổ 3/52, ấp Ninh Hiệp, X Bàu Năng, H Dương Minh Châu. [CĐ Chiếu Minh]  066.3820662
13- Phước Minh (Thánh Thất) : Ấp 4, X Phước Minh, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3775953
14- Phước Ninh (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Bàu Dài, X Phước Ninh, H Dương Minh Châu, [HTCĐ Tây Ninh]  066.3776155
15- Phước Ninh (Thánh Thất) : Ấp Bàu Dài, X Phước Ninh, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3776155
16- Suối Đá (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Tân Định, X Suối Đá, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]
17- Suối Đá (cũ Phận đạo Đệ Thập Nhị) (Thánh Thất): Ấp Tân Định, X Suối Đá, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.372.1348
18- Truông Mít (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Thuận An, X Truông Mít, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh]
19- Truông Mít (Thánh Thất): Ấp Thuận An, X Truông Mít, H Dương Minh Châu. [HTCĐ Tây Ninh] 066.3773308

Huyện Gò Dầu

1- Bàu Đồn Ấp 5 (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp 5, X Bàu Đồn, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh].  066.3538173
2- Bàu Đồn Ấp 5 (Thánh Thất): Ấp 5, X Bàu Đồn, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh].  066.3538173
3- Bàu Đồn Ấp 1 (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp 1, X Bàu Đồn, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3857710
4- Bàu Đồn Ấp 1 (Thánh Thất): Ấp 1, X Bàu Đồn, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3857710
5- Cẩm Giang (Thánh Thất): Ấp Cẩm Long, X Cẩm Giang, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3850523
6- Gò Dầu (Điện Thờ Phật Mẫu): Khu phố Thanh Bình B, TTr Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3510010
7- Gò Dầu (Thánh Thất): Khu phố Thanh Bình A, TTr Gò Dầu, [HTCĐ Tây Ninh]  066.3510010
8- Hiệp Thành (Xóm Bố) (Thánh Thất): Ấp Xóm Bố, X Hiệp Thành, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3858433
9- Hiệp Thạnh (Cũ Phước Trạch) (Thánh Thất): Ấp Cây Da, X Hiệp Thạnh, H Gò Dầu. (HTCĐ BCĐ)  066.3858353
10- Phước Đông (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Suối Cao, X Phước Đông, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]
11- Phước Đông (Suối Cao) (Thánh Thất): Ấp Suối Cao, X Phước Đông, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3533025
12- Phước Trạch (Điện Thờ Phật Mẫu): Tổ 15, Ấp Cây Nính, X Phước Trạch, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]
13- Phước Trạch (Thánh Thất): Tổ 15, Ấp Cây Nính, X Phước Trạch, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3513354
14- Thạnh Đức (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Bến Mương, X Thạnh Đức, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3540477
15- Thạnh Đức (Thánh Thất): Ấp Trà Võ, X Thạnh Đức, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3856567
16- Thanh Phước (Thánh Thất): Ấp Trâm Vàng, X Thanh Phước, TTr Gò Dầu, H Gò Dầu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3515109

Huyện Tân Biên

1- Mỏ Công (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Thanh Hỏa, X Mỏ Công, H Tân Biên. [HTCĐ Tây Ninh]
2- Mỏ Công (Thánh Thất): Ấp Thanh Hỏa, X Mỏ Công, H Tân Biên. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3870131

Huyện Tân Châu

1- Suối Dây (Thánh Thất): Ấp 2, X Suối Dây, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3752532
2- Suối Ngô (Thánh Thất): Ấp 4, X Suối Ngô, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3735800
3- Liên Xã Tân Hiệp (Thánh Thất): Ấp Thạnh Phú, X Tân Hiệp, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3
4- Tân Hưng (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Tân Xuân, X Tân Phú, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]
5- Tân Hưng (Thánh Thất): Ấp Tân Đông, X Tân Hưng, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]
6- Tân Thành (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Tân Đông, X Tân Thành, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3754555
7- Tân Thành (Thánh Thất): Ấp Tân Đông, X Tân Thành, H Tân Châu. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3754555

Thị Xã Tây Ninh

1- Bình Minh (Thánh Thất): Ấp Kinh Tế, X Bình Minh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3816244
2- Hiệp Ninh (Điện Thờ Phật Mẫu): 959 Cách Mạng Tháng Tám, P 3, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3-090847647
3- Hiệp Ninh (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Thất ): 959 Cách Mạng Tháng Tám, P 3, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3
4- Ninh Hòa (cũ Phận đạo Đệ Thập Tam) (Thánh Thất): Ấp Ninh Hòa, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3620265
5- Ninh Phước (Thánh Thất) (cũ Phận đạo Đệ Thập Thất) (T.N.): Ấp Ninh Phước, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3630124
6- Ninh Thạnh (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Ninh Phước, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
7- Ninh Sơn (Điện Thờ Phật Mẫu): 611 đường Bời Lời, T.N. Ấp Ninh Họ, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3824401
8- Ninh Sơn (Thánh Thất): đường Bời Lời, Ấp Ninh Thọ, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh] 066.3824401
9- Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung (Phủ thờ): đường Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, X NinhThạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
10- Thái Bình Thánh Địa (Thánh Thất): 59/4 Cách Mạng tháng 8, Ấp Ninh Phước, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ BCĐ].
11- Thị Xã Tây Ninh (Thánh Thất): 112 đường 30-4, Khu phố 4, P 2, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3812092
12- Thảo Xá Hiền Cung: 112 đường 30-4, Khu phố 4, P 2, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3812092
13- Tân Bình (Điện Thờ Phật Mẫu): tỉnh lộ 973, Ấp Tân Phước, X Tân Bình, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3819045  066.3819083
14- Tân Bình (Thánh Thất): Ấp Tân Phước, X Tân Bình, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3819045  066.3819083
15- Thạnh Tân (Điện Thờ Phật Mẫu) Ấp Thạnh Lợi, X Thạnh Tân, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3826701
16- Thạnh Tân (Thánh Thất): 44 đường 12, tỉnh lộ 793, Ấp Thạnh Hiệp, X Thạnh Tân, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3826701
17- Vạn Pháp Cung – Địa Linh Động Cơ sở 1 (Thờ Đức Diêu Trì Kim Mẫu): Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
18- Vạn Pháp Cung – Địa Linh Động Cơ sở 1 (Thờ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế): Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
19- Vạn Pháp Cung – Anh Linh Cố Tánh: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh, [HTCĐ Tây Ninh] (Thờ các vong nhập môn vô vi tại Vạn Pháp Cung số 1)
20- Vạn Pháp Cung – Địa Linh Động Cơ sở 3: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
21- Vạn Pháp Cung – Địa Linh Động Cơ sở 4: Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
22- Vạn Pháp Cung Cơ sở 5: số 21 đường Bời Lời, Ấp Ninh Lợi, X Ninh Thạnh, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh]
23- Vạn Pháp Cung Cơ sở 6: số 48 đường Bời Lời, Ấp Ninh Tân, X Ninh Sơn, TX Tây Ninh. [HTCĐ Tây Ninh].

Huyện Trảng Bàng

1- An Hòa (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Hòa Hưng, X An Hòa, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3885460
2- An Hòa (Thánh Thất): Ấp Hòa Hưng, X An Hòa, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3885460
3- An Thới (Thánh Thất): Ấp An Thới, X An Hòa, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3886194
4- Bình Thạnh (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Bình Hòa, X Bình Thạnh, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]
5- Bình Thạnh (Thánh Thất): Ấp Bình Hòa, X Bình Thạnh, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3889603
6- Đôn Thuận (Thánh Thất): Ấp Bến Kinh, X Đôn Thuận, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3628262
7- Gia Bình (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Chánh, X Gia Bình, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3884412
8- Gia Bình (Thánh Thất): Ấp Chánh, X Gia Bình, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3884412
9- Lộc Hưng (Thánh Thất): Ấp Lộc Thành, X Lộc Hưng, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3894380
10- Phước Lưu (Thánh Thất): Ấp Phước Tân (Bến Mới cũ), X Phước Lưu, H Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]  066.3580110
11- Trảng Bàng (Điện Thờ Phật Mẫu): Ấp Gia Huỳnh, TTr Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]
12- Trảng Bàng (Thánh Thất): Ấp Gia Huỳnh, TTr Trảng Bàng. [HTCĐ Tây Ninh]


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây