Thống Kê Newsletter
LƯỢT TRUY CẬP:
31371 lượt
TRỰC TUYẾN:
1 khách
SỐ THÁNH SỞ:
418 thánh sở

Tổng quan các địa phương

Huyện Bến Lức

1. An Thạnh (TT): Ấp 7, X An Thạnh, H Bến Lức. [HT BCĐ]

2. Bến Lức (ĐTPM) Ấp Chợ, TTr Bến Lức, H Bến Lức. [HT TN] (tên cũ: ĐTPM Long Phú)
3. Bến Lức (TT): TTr Bến Lức, H Bến Lức. [HT TN] (tên cũ: TT Long Phú) 072 3872537
4. Long Hiệp (TT): X Long Hiệp, H Bến Lức. [HT BCĐ] 072 3642416
5. Long Phú (TT): Ấp Chợ, TTr Bến Lức, H Bến Lức. [HT TN] (tên cũ: TT Thạnh An)
6. Long Phú (TT): Ấp Xóm Cống, X Long Phú, H Bến Lức.[HT BCĐ] (Tên cũ TT Long Kim)  072 3817284.
7. Mỹ Yên (TT): Ấp 6, X Mỹ Yên, H Bến Lức. [HT BCĐ] 072 3648538.
8. Nhựt Chánh (TT): Ấp 6, X Nhựt Chánh, H Bến Lức.[HT BCĐ]  072 3634436.
9. Phước Lợi (TT): X Phước Lợi, H Bến Lức. [HT BCĐ] 072 3731756.
10. Tân Bửu (TT): Ấp 5, X Tân Bửu, H Bến Lức. [HT BCĐ] 072 3648498.
11. Thanh Liên Đàn (TTi): Ấp 5, X Nhựt Chánh, H Bến Lức. [HT TTh]  097964315.

Huyện Cần Đước

1. Cần Đước (ĐTPM): TTr Cần Đước, H Cần Đước. [HT TN] 072 3884515.
2. Giác Minh Đàn (đàn Long Hựu): Ấp Long Ninh, X Long Hựu Đông, H Cần Đước. [ĐL]
3. Long An (VP tỉnh đạo): Ấp 6, X Long Trạch, H Cần Đước. [HT BCĐ]  072 3880383.

4. Long Cang (TT): Ấp 2, X Long Cang, H Cần Đước.[HT BCĐ]  072 3883988.
5. Long Định (TT): Ấp 1, X Long Định, H Cần Đước.[HT BCĐ]  0907982276.
6. Long Hựu (NT): Ấp Long Hưng, X Long Hựu, H Cần Đước. [HT BCĐ]  072 3884208.

7. Long Hựu (TT): Ấp Đông, X Long Hựu Đông, H Cần Đước. [HT BCĐ]  072 3884208.

8. Long Hựu (TT): X Long Hựu Đông, H Cần Đước. [HT TN]

9. Long Hựu Đông (NT): X Long Hựu Đông, H Cần Đước. [HT BCĐ]

10. Long Khê (TT): X Long Khê, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3880987.

11. Long Trạch (TT): X Long Trạch, H Cần Đước. [HT BCĐ]  072 3880945.
12. Mỹ Lệ (TT): Ấp 6, X Mỹ Lệ, H Cần Đước. [HT TN]  072 3895632.

13. Mỹ Lệ (TT): X Mỹ Lệ, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3882278.
14. Phước Đông (NT): X Phước Đông, H Cần Đước.[HT BCĐ]  072 3711189.

15. Phước Đông (TT): Ấp 5, X Phước Đông, H Cần Đước.[HT BCĐ]  072 3881323.
16. Phước Tuy (TT): X Phước Tuy, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3885611.
17. Rạch Kiến (TT): X Long Hòa, H Cần Đước. [HT TN] 072 3880904. 0984130991.

18. Rạch Kiến (TT): X Long Trạch, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3886734.
19. Tân Ân (TT): X Tân Ân, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3882508.
20. Tân Chánh (TT): X Tân Chánh, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3719230.
21. Tân Chánh (TT): X Tân Chánh, H Cần Đước. [HT TN]
22. Tân Lân (TT): X Tân Lân, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3882647.
23. Tân Trạch (TT): X Tân Trạch, H Cần Đước. [HT BCĐ] 072 3721087.

Huyện Cần Giuộc

1. Bửu Quang Đàn (TTi): X Mỹ Lộc, H Cần Giuộc. [HT TTh]
2. Cần Giuộc (ĐTPM): TTr Cần Giuộc, H Cần Giuộc.[HT TN]

3. Cần Giuộc (TT): TTr Cần Giuộc, H Cần Giuộc. [HT TN] 072 3875608.
4. Đông Thạnh (NT): X Đông Thạnh, H Cần Giuộc.[HT BCĐ]

5. Đông Thạnh (TT): Ấp Trung, X Đông Thạnh, H Cần Giuộc. [HT BCĐ] 072 3876670.
6.Long An (TT): X Long An, H Cần Giuộc. [HT BCĐ] 072 3895226.
7. Long Hậu (TT): Ấp 2/5, X Long Hậu, H Cần Giuộc. (tên cũ: TT Long Phú Tây) [HT BCĐ]  072 3731312.

8. Long Phụng (NT): Ấp Phú Thạnh, X Long Phụng, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]

9. Long Phụng (TT): X Long Phụng, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3896894.

10. Long Thới (TT): Ấp Long Thới, X Long Thượng, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  0958147028.

11. Long Thượng (TT): Ấp Chợ Long Đinh, X Long Thượng,H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3734401.

12. Minh Cảnh Đài (TTi): X Tân Kim, H Cần Giuộc. [HT TTh]
13. Mỹ Lộc (NT): Ấp Lộc Tiền, X Mỹ Lộc, H Cần Giuộc.[HT BCĐ] (tên cũ: ĐTPM Mỹ Lộc)

14. Mỹ Lộc (NT): Ấp Lộc Tiền, X Mỹ Lộc, H Cần Giuộc.[HT BCĐ]

15. Mỹ Lộc (TT): Ấp Lộc Tiền, X Mỹ Lộc, H Cần Giuộc.[HT BCĐ] 072 3737092.
16. Phước Hậu (trong) (TT): Ấp Phước Hậu trong, X Phước Hậu, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3223297.
17. Phước Hậu (NT): X Phước Hậu, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]

18. Phước Hậu (ngoài) (TT): X Phứớc Hậu, H Cần Giuộc.[HT BCĐ]  072 734233.

19. Phước Lại (TT): Ấp Lũy, X Phước Lại, H Cần Giuộc.[HT BCĐ]

20. Phước Lại (TT): Ấp Tân Thanh, X Phước Lại, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]

21. Phước Lâm (NT): X Phước Lâm, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]
22. Phước Lâm (TT): X Phước Lâm, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3738350.

23. Phước Lâm (TT): X Phước Lâm, H Cần Giuộc. [HT TN] 072 3737208.

24. Phước Lý (cơ sở phước thiện): Ấp Phước Lý, X Phước Lý,H Cần Giuộc. [HT BCĐ]

25. Phước Lý (TT): Ấp Phước Lý, X Phước Lý, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3892178.
26. Phước Vĩnh Đông (TT): Ấp Lộc Bình, X Phước Vĩnh Đông, H Cần Giuộc. [HT BCĐ] 072 3223260.

27. Phước Vĩnh Tây (NT): X Phước Vĩnh Tây, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]

28. Phước Vĩnh Tây (TT):
Ấp 3, X Phước Vĩnh Tây, H Cần Giuộc. [HT BCĐ] 072 3876915.

29. Tân Kim (TT): X Tân Kim, H Cần Giuộc. [HT BCĐ] 072 3893987.

30. Tân Tập (TT): Ấp Tân Chánh, X Tân Tập, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3876269.
31. Thuận Thành (TT): Ấp Thuận Tây, X Thuận Thành, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3212855.

32. Trường Bình (TT): X Trường Bình, H Cần Giuộc.[HT BCĐ]  072 3875375.

33. Trường Bình (VP Ban trị sự): TTr Cần Giuộc, H Cần Giuộc. [HT BCĐ]  072 3875306.
34. Vĩnh Nguyên Tự: X Long An, H Cần Giuộc. [ĐL] 072 3895064.

Huyện Châu Thành

1. An Lục Long (TT): Ấp 1 (Ông Bái), X An Lục Long, H Châu Thành. [HT BCĐ]  072 3665629 – 072 3837783.

2. An Lục Long (TT): Ấp An Tập, X An Lục Long, H Châu Thành. [HT CL]  072 3671666.
3. Bình Quới (TT): Ấp 4, X Bình Quới, H Châu Thành.[HT BCĐ] 072 3661443.
4. Bình Tâm (TT): Ấp 1, X Bình Tâm, H Châu Thành. [HT CL] 072 3821758.
5. Dạ Minh Quang (TTi): Ấp 1, X Hiệp Thạnh, H Châu Thành. [HT TTh] 072 3878470.
6. Hiệp Thạnh (TT): Ấp 2, X Hiệp Thạnh, H Châu Thành.[HT TN]
7. Hiệp Thạnh (TT): Ấp 6, X Hiệp Thạnh, H Châu Thành.[HT BCĐ]  072 3672464.
8. Long Trì (TT): Ấp Long Thành, X Long Trì, H Châu Thành. [HT TN]  072 3679149.
9. Ngọc Long Thành (TTi): X Phú Ngãi Trị, H Châu Thành. [HT TTh]  072 3663243.
10. Phú Ngãi Trị (TT): Ấp Phú Xuân, X Phú Ngãi Trị, H Châu Thành. [HT TN]  072 3662854.
11. Phước Tân Hưng (TT): X Phước Tân Hưng, H Châu Thành. [HT BCĐ]
12. Phương Quế Ngọc Đài (TTi): Ấp Hội Xuân, TTr Tầm Vu,H Châu Thành. [HT TTh]  072 3887.871.
13. Thanh Phú Long (TT): Ấp 4, X Thanh Phú Long, H Châu Thành. [HT BCĐ]  0978454270.

14. Thanh Phú Long (TT): Ấp 4, X Thanh Phú Long, H Châu Thành. [HT TN]

15. Thất Linh Đài (TTi): Ấp Thạnh Hưng, X Tường Đa,H Châu Thành. [HT TTh]
16. Thuận Mỹ (TT): Ấp Bình An, X Thuận Mỹ, H Châu Thành. [HT BCĐ]  072 3214352.

17. Vĩnh Công (TT): Ấp 3, X Vĩnh Công, H Châu Thành.[HT BCĐ]  072 3662990.

Huyện Đức Hòa

1. An Ninh Tây (TT): Ấp An Hòa, X An Ninh Tây, H Đức Hòa. [HT TN]  072 3853690.
2. Đức Hòa (TT): 10 E, khu B, TTr Đức Hòa, H Đức Hòa.[HT TN] 072 3898154.
3. Đức Hòa (TT): Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa, H Đức Hòa. [HT BCĐ] 072 3810336.
4. Hậu Nghĩa (ĐTPM & TT): Ô 6, khu 5, TTr Hậu Nghĩa, H Đức Hòa. [HT TN] 072 3812321.

5. Hiệp Hòa (ĐTPM): Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa. [HT TN]

6. Hiệp Hòa (TT): Ấp Hòa Bình 1, X Hiệp Hòa, H Đức Hòa. [HT TN] 072 3898154.
7. Lộc Giang (TT): Ấp An Lộc, X Lộc Giang, H Đức Hòa.[HT TN]  072 3507696.
8. Mỹ Hạnh Bắc (TT): Ấp Trấn Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, H Đức Hòa. [HT BCĐ]  072 3849513.

9. Mỹ Hạnh Nam (TT): Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, H Đức Hòa. [HT BCĐ]  072 3849193.

Huyện Mộc Hóa

1. Mộc Hóa (TT): Đường Hùng Vương, khu phố 1, TTr Mộc Hóa, H Mộc Hóa. [HT TN] 072 3842584.
2. Tân Lập (TT): Ấp 3, X Tân Lập, H Mộc Hóa. [HT CL] 072 3968977.

Huyện Tân An

1. Bình Lập (TT): Đường Nguyễn Thông, phường 3, TX Tân An. [HT BCĐ]
2. Đàn Trung Hội Ý (TTi): Ấp Bình Trung, X Nhơn Thạnh Trung, TX Tân An. [HT TTh] 01685023957.
3. Khánh Hậu (TT): Ấp Dinh, X Khánh Hậu, TX Tân An.[HT BCĐ]  072 3511753.

4. Lợi Bình Nhơn (TT): Ấp Ngãi Lợi A, X Lợi Bình Nhơn,TX Tân An. [HT TN]
5. Long An (ĐTPM): TX Tân An. [HT TN]  072 3822394

6. Long An (TT): TX Tân An. [HT TN]  072 3825696.
7. Rạch Chanh (TT): Ấp Rạch Chanh, X Lợi Bình Nhơn, TX Tân An. [HT TN]
8. Tam Thanh Cao Minh Quang (TTi): Ấp Dinh, X Khánh Hậu, TX Tân An. [HT TTh]
9. Thanh Minh Quang (TTi): 54/327 đường Nguyễn Thông, P 3, TX Tân An. [HT TTh]  072 3553732.
10. Thủ Tửu (TT): Ấp Thủ Tửu, TX Tân An. [HT BCĐ] 072 3512424.

Huyện Tân Thạnh

1. Hậu Thạnh Đông (TT): Ấp 3, X Hậu Thạnh Đông, H Tân Thạnh. [HT TN]
2. Nhơn Ninh (TT): Ấp Tân Long, X Nhơn Ninh, H Tân Thạnh. [HT TN]
3. Tân Lập (TT): Ấp 6, X Tân Lập, H Tân Thạnh. [HT TN]

Huyện Tân Trụ

1. Bình Tịnh (TT): Ấp Bình Thạnh, X Bình Tịnh, H Tân Trụ. [HT BCĐ] 072 3245744.
2. Nhựt Ninh (TT): Ấp Thuận Lợi, X Nhựt Ninh, H Tân Trụ. [HT BCĐ]  072 3227693.
3. Tân Trụ (ĐTPM): TTr Tân Trụ, H Tân Trụ. [HT TN]

4. Tân Trụ (TT): TTr Tân Trụ, H Tân Trụ. [HT TN] 072 3866960.

Huyện Thạnh Hóa

1. Thạnh Phú (TT): Ấp Cá Cỏ, X Thạnh Phú, H Thạnh Hóa. [HT TN]

2. Thạnh Phú (TT): Ấp Ông Hiếu, X Thạnh Phú, H Thạnh Hóa. [HT BCĐ] (tên cũ: TT Thạnh Phước)  072 3858586.
3. Võ Ca Tràng (TTi): Ấp 2, X Thủy Tây, H Thạnh Hóa.[HT TTh]  072 3858256.

Huyện Thủ Thừa

1. Bình An (TT): Ấp Vàm Kinh, X Bình An, H Thủ Thừa.[HT CL] 072 3864398.

2. Bình An (TT): Ấp Vàm Kinh, X Bình An, H Thủ Thừa.[HT TN] 072 3612095.

3. Mỹ An (ĐTPM): Ấp 4, X Mỹ An, H Thủ Thừa. [HT TN]

4. Mỹ An (TT): Ấp 4, X Mỹ An, H Thủ Thừa. [HT TN]

5. Mỹ Phú (TT): Ấp 4, X Mỹ Phú, H Thủ Thừa. [HT TN] 072 3525133.
6. Nhị Thành (TT): Ấp 3, X Nhị Thành, H Thủ Thừa. [HT TN]

7. Thủ Thừa (TT): Ấp 11, TTr Thủ Thừa. [HT CL] 072 3864749 – 072 3864348.

8. Thủ Thừa (TT): Ô 2, khu 3, TTr Thủ Thừa, H Thủ Thừa. [HT TN]


Bửu toà thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp rán vun nền đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng Ta.

Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, mồng 9 tháng giêng năm Bính Dần

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Thánh Sở Cao Đài ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây